Funktionskontroll av
dammbegränsande utrustning

Kontakta vår verkstad om du vill veta mer, eller boka tid för en protokollförd prestanda-/funktionskontroll av er dammsugare på: verkstad@3abyggdelen.se.

Hälsofarligt kvartsdamm frigörs när betong och sten bearbetas. Kvarts ingår i våra vanligaste bergarter och finns i till exempel betong, tegel, puts och murbruk. Något som arbetare inom bygg och anläggning utsätts för dagligen. Kvartspartiklarna uppfattas inte av ögat men skadar lungorna och kan leda till stenlunga med ökad risk för lungcancer. Årligen dör i Sverige ca 1500 personer i arbetsrelaterade sjukdomar som en följd av yrkesmässig exponering för skadliga ämnen. *

Det tar 10-40 år innan symptomen uppträder men med rätt åtgärder på arbetsplatsen kan risken minimeras. Arbetsgivaren är skyldig att följa Arbetsmiljöverkets föreskrifter gällande kvartsdamm (AFS 2015:2) och analysera spridningsrisken samt vidta åtgärder för att förhindra spridning.

Val av arbetsutrustning

13 § Vid bearbetning av kvartshaltigt material ska arbetsgivaren i första hand välja sådan arbetsutrustning som medför att kvartshaltigt damm sprids så lite som möjligt.

Uppföljning av åtgärder

19 § Arbetsgivaren ska efter genomförda åtgärder enligt 8 § följa upp dessa och bedöma om de har fått avsedd effekt. Detta ska ske minst en gång om året. Uppföljningen ska inkludera alla arbetstagare som kan påverkas av åtgärderna.

Allmänna råd: Uppföljningen innebär att kontrollera om de beslutade åtgärderna är genomförda, tillämpas på rätt sätt och är tillräckliga för att sänka exponeringen så mycket som är möjligt i förhållande till det hygieniska gränsvärdet. Ett sätt att uppfylla kravet i bestämmelsen är att kontrollera åtgärder genom skyddsronder.

20 § Arbetsgivaren ska se till att kontrollera funktion och prestanda hos anordningar som används för att minska arbetstagarnas exponering för kvartshaltigt damm. Detta ska göras med högst sex månaders mellanrum. Kontroller ska göras oftare om förhållandena på arbetsstället kräver det. Kontrollerna ska dokumenteras och dokumentationen ska finnas tillgänglig på arbetsstället. Dokumentationen anses vara tillgänglig om arbetsgivare, arbetstagare, skyddsombud och Arbetsmiljöverket kan få tillgång till den vid behov. Dokumentationen kan finnas i pappersform eller i elektroniskt format.

Den arbetsgivare som bryter mot kraven i första och tredje stycket ska betala en sanktionsavgift,

se 28 §. Lägsta avgiften är 15 000 kronor och högsta avgiften är 150 000 kronor. För den som har 500 eller fler sysselsatta är avgiften 150 000 kronor. För den som har färre än 500 sysselsatta ska sanktionsavgiften beräknas enligt följande:
Avgift = 15 000 kronor + (antalet sysselsatta – 1) x 271 kronor. Summan ska avrundas nedåt till närmaste hela hundratal.

Dammklass L:
Enkelt och ofarligt damm som hushållsdamm eller material som sand eller jord.

Dammklass M:
Allt trädamm samt damm från spackel, filler, lack, gips, cement, betong, sättmassa och färger, som latex- och oljefärger eller kvartshaltiga material som exempelvis kisel.

Dammklass H:
Damm med cancer- eller andra sjukdomsframkallande partiklar. T. ex. damm med mögelsporer, asbest, mineralfiber, bitumen eller konstgjort mineralfiber som exempelvis glasull.

Kontakta oss

Slå en signal eller fyll i formuläret
så hör vi av oss så snart vi kan.

Kontakta våra servicetekniker

Tack!

Vi hör av oss så snart vi kan.